Genel Bilgiler

29.05.2007 tarih ve 5662 nolu Kanunun ile kurulmuş olan Enstitümüzün stratejisi ve amacı; üst düzey bilimsel çalışmalar yapmak, bilgi üretmek, ulusal gelişme ve kalkınmaya destek olmak, fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunlarını yüksek lisans ve doktora seviyesinde yetiştirmektir.
 
Enstitümüz, 12 Anabilim Dalında, 12 tezli yüksek lisans, 1 tezsiz yüksek lisans ve  6 doktora programıyla toplam 330 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
 
ENSTİTÜMÜZÜN STRATEJİSİ VE AMACI;
Üst düzeyde bilimsel çalışma yapmak, bilgi üretmek, ulusal gelişme ve kalkınmaya destek olmak, kamu kuruluşlarında, işletmelerde çeşitli bilimsel kuruluşlarda görevli 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunlarını yüksek lisans ve doktora seviyesinde yetiştirmektir. Yoğun, yayın, araştırma/proje faaliyetleri, üniversite-sanayi-çevre işbirliği ile bölge ve ülke kalkınmasında önemli işlemler üstlenmektir. Bu çerçevede tez çalışmalarında yöresel, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve diyalog sağlanmaktadır. Bu amaç bünyesinde Enstitümüz hizmetlerinin tamamı halen lisansüstü öğrencilerine yönelik olacaktır. Enstitümüz öğrencileri hali hazırda Üniversitemiz Kütüphanesi ve Fakültelerin Bilgisayar Laboratuvarlarından faydalanabilecektir.
 
MİSYONUMUZ
Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Enstitüler, Üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen değer, aktarılan kaynaklar, sağlanan imkanlar, akademisyenlerin bilimsel seviyesini doğrudan etkileyecektir. Lisansüstü eğitim, üniversite dışındakiler için de hayat boyu gerekli olacak bilgileri içermektedir. Üniversitelerin akademik seviyeleri, Enstitülerin kapasitesi ve bilimsel faaliyetleri ile ölçülür. Bu bilinçle arttırılacak lisansüstü programlarımız ve kontenjanları ile yöresel, ulusal ve uluslararası sahalarda yoğun bir şekilde bilimsel araştırmalar yapılacaktır. Ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında ileri araştırma projeleri, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde, bilim ve teknolojiye ayrılan kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik geliştirilecek projeler ile üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öncü olmaları göz önüne alınarak üniversite-kamu-özel kesim ortak AR-GE faaliyetleri sürdürülerek uygulamaya yönelik projeler ve yerel-bölgesel-ulusal-uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürerek; sorunlara somut çözüm önerileri sunup, uygulamaya konmasını ve üniversitemizin bilim üretme fonksiyonunu sağlayacak faaliyetlerimizi sürdürmektir.
 
VİZYONUMUZ
Beş yıl içinde bilimsel teknolojiyi öğretim sürecine katmış, bilimsel duruşu kültüre dönüştürmüş, uluslararası bütünleşmesini sağlamış, tanınır bir enstitü olmaktır. Hedefimiz, halen Yüksek lisans yapılan programlara ilave olarak programlarımızın tamamında yüksek lisans ve doktora programları açarak öğrenci sayımızı önümüzdeki beş yıl içinde tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri ile birlikte arttırmaktır. 
 
TEMEL İLKELERİMİZ:
  • Bütün faaliyetlerimizde bilimsel ahlakı esas almak,
  • Araştırmacı ve eleştirel bir yaklaşımı benimsemek,
  • Toplumsal fayda üretmek,
  • Açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine bağlı olmak,
  • Sürekli gelişme,
  • Fırsat eşitliği ve adalet ilkesine bağlı olmaktır.