Genel Bilgiler

29.05.2007 tarih ve 5662 nolu Kanunun ile kurulmuş olan Enstitümüzün stratejisi ve amacı; üst düzey bilimsel çalışmalar yapmak, bilgi üretmek, ulusal gelişme ve kalkınmaya destek olmak, fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunlarını yüksek lisans ve doktora seviyesinde yetiştirmektir.
 
Enstitümüz, 12 Anabilim Dalında, 12 tezli yüksek lisans, 1 tezsiz yüksek lisans ve  6 doktora programıyla toplam 330 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
 
ENSTİTÜMÜZÜN STRATEJİSİ VE AMACI;
Üst düzeyde bilimsel çalışma yapmak, bilgi üretmek, ulusal gelişme ve kalkınmaya destek olmak, kamu kuruluşlarında, işletmelerde çeşitli bilimsel kuruluşlarda görevli 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunlarını yüksek lisans ve doktora seviyesinde yetiştirmektir. Yoğun, yayın, araştırma/proje faaliyetleri, üniversite-sanayi-çevre işbirliği ile bölge ve ülke kalkınmasında önemli işlemler üstlenmektir. Bu çerçevede tez çalışmalarında yöresel, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve diyalog sağlanmaktadır. Bu amaç bünyesinde Enstitümüz hizmetlerinin tamamı halen lisansüstü öğrencilerine yönelik olacaktır. Enstitümüz öğrencileri hali hazırda Üniversitemiz Kütüphanesi ve Fakültelerin Bilgisayar Laboratuvarlarından faydalanabilecektir.
 
MİSYONUMUZ

Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Enstitüler, Üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen değer, aktarılan kaynaklar, sağlanan imkanlar, akademisyenlerin bilimsel seviyesini doğrudan etkileyecektir. Lisansüstü eğitim, üniversite dışındakiler için de hayat boyu gerekli olacak bilgileri içermektedir. Üniversitelerin akademik seviyeleri, Enstitülerin kapasitesi ve bilimsel faaliyetleri ile ölçülür. Bu bilinçle arttırılacak lisansüstü programlarımız ve kontenjanları ile yöresel, ulusal ve uluslararası sahalarda yoğun bir şekilde bilimsel araştırmalar yapılacaktır. Ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında ileri araştırma projeleri, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde, bilim ve teknolojiye ayrılan kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik geliştirilecek projeler ile üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öncü olmaları göz önüne alınarak üniversite-kamu-özel kesim ortak AR-GE faaliyetleri sürdürülerek uygulamaya yönelik projeler ve yerel-bölgesel-ulusal-uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürerek; sorunlara somut çözüm önerileri sunup, uygulamaya konmasını ve üniversitemizin bilim üretme fonksiyonunu sağlayacak faaliyetlerimizi sürdürmektir. Ayrıca YÖK tarafından, Misyon Farklılaşması kapsamında, Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında Pilot Üniversite olarak seçilen Üniversitemizin bu alanda ihtisaslaşmasına katkıda bulunacak faaliyetler yürütülerek ilimizin ve bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak lisansüstü faaliyetlerde bulunmaktır.

 
VİZYONUMUZ

Kuruluşundan günümüze bilimsel teknolojiyi öğretim sürecine katmış, bilimsel duruşunu kültüre dönüştürmüş, uluslararası bütünleşmesini sağlamış, tanınır bir enstitü olma hedeflerini istikrarlı bir şekilde sürdüren enstitümüz yakalamış olduğu bu kazanımları istikrarlı bir şekilde sürdürebilmenin yanı sıra başarı çıtasını önümüzdeki yıllar içinde daha da yükseğe çıkarma vizyonuyla faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda YÖK tarafından, Misyon Farklılaşması kapsamında, Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında Pilot Üniversite olarak seçilen Üniversitemizin, bu misyon farklılaşması hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak faaliyetler yürütmek ve girişimci bireyler yetiştirmek önümüzdeki beş yıllık hedeflerimizde önemli bir yer tutmaktadır. Enstitümüz bünyesinde üretilen tezlerin ( yayın, makale, bildiri vb.) tanınırlığını artırmak için faaliyetler yürütmek ve ayrıca bölge sanayicisinin ihtiyaçları doğrultusunda tezlerin üretilmesine katkıda bulunmak da yine önümüzdeki beş yıllık hedeflerimiz arasında önemli bir yer almaktadır.

 
TEMEL İLKELERİMİZ:
  • Bütün faaliyetlerimizde bilimsel ahlakı esas almak,
  • Araştırmacı ve eleştirel bir yaklaşımı benimsemek,
  • Toplumsal fayda üretmek,
  • Açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine bağlı olmak,
  • Sürekli gelişme,
  • Fırsat eşitliği ve adalet ilkesine bağlı olmaktır.