Zootekni

Programın Amacı

Zootekni programının amacı, ürünlerinden yararlanılan hayvanların üretimi, ekonomik verimlerinin geliştirilmesi, bakımları, beslenmeleri ve değerlendirilmeleri konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Zootekni programında temel bilim derslerinden başka tarımsal ekoloji, meteoroloji, süt teknolojisi, anatomi ve fizyoloji, genel mikrobiyoloji, hayvan yetiştirme ilkeleri, yem bitkileri yetiştirme, hayvan sağlığı, üreme biyolojisi, hayvancılıkta mekanizasyon, kanatlı hayvan yetiştirme, büyükbaş hayvan yetiştirme ve hayvan ıslahı gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Ziraat Fakültelerinin Zootekni alanında çalışmak isteyenlerin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere, özellikle zoolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, inceleme ve araştırma merakı olan kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Zootekni programını bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Zootekni alanında yetişen ziraat mühendisi, ürünlerinden yararlanılan hayvanların verimliliklerinin artırılması yönünde araştırmalar yapar, ayrıca hayvanların verimliliklerinin artırılması için nasıl barındırılmaları ve beslenmeleri gerektiği konusunda üreticileri aydınlatır.

Kazanımlar

Öğrencilerimizin lisans ve Lisansüstü eğitim-öğretim süreleri sonunda bölümümüzden mezun olduklarında sahip olacakları kazanımlar;

Yüksek Lisans (2 Yıl):

1. Zootekni Lisans derecesi ile hayvansal üretimle ilgili yeterlilikler üzerine, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi 2. Zootekni alanında araştırma yapabilme, deneme desenlerini oluşturabilme, tasarladıkları denemeleri gerçekleştirebilme, veri toplayabilme ve analiz edebilme, sonuçları yorumlayabilme ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi 3. Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi 4. Hayvansal üretimde ve elde edilen ürünlerde kalite süreçlerini değerlendirebilme becerisi 5. Zootekni alanındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri takip edebilme ve kendi çalışmalarından elde edilen sonuçları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi 6. Zootekni alanında, öngörülmeyen durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi 7. Zootekni alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda da uygulayabilme becerisi

Doktora (4 yıl):

1. Zootekni alanında, özgün bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilme, tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme becerisi 2. Yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde, güncel bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilme ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde bilimsel erk

kazanabilme becerisi 3. Bilime yenilik getiren, bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni alanlara uygulayan özgün bir çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunabilme 4. Yeni bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi 5. Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme becerisi 6. Disiplinler arası sorunlara çözüm üretebilme becerisi 7. Konusuyla ilgili görüşlerini ulusal veya uluslararası topluluk içerisinde aktarabilme ve savunabilme becerisi 8. En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme becerisi 9. Hayvansal üretimle ilgili bilimsel araştırmalarda bilim etiğine uygun hareket etme becerisi